Charakteristiky a projevy

Charakteristiky a projevy spoluzávislosti

Následující charakteristiky spoluzávislosti, nastíněné v brožurce CoDA „Co je spoluzávislost?“, nám mohou pomoci odhalit, do jaké míry nás tato nemoc ovlivňuje: Mnozí z nás se potýkají s otázkami: „Co je to spoluzávislost? Jsem já sám/sama spoluzávislý?“ Nežli se rozhodneme, chtěli bychom se dobrat co nejpřesnější definice a diagnostických kritérií. CoDA, jak je vyjádřeno v 8. tradici, je neprofesionální sdružení. Nenabízíme žádné definice či diagnostická kritéria. To však, co nabízíme z vlastní zkušenosti, jsou charakteristické postoje a projevy chování, které popisují, jaký průběh naše spoluzávislost měla a jak se vyvíjela. Věříme, že uzdravení začíná otevřenou a upřímnou sebe diagnózou. Dospíváme k přijetí vlastní neschopnosti udržovat zdravé a rozvíjející se vztahy se sebou samými i s druhými. Začínáme poznávat, že příčina tkví v dlouhotrvajících rozkladných modelech chování. Tyto projevy a charakteristiky nabízíme jako nástroj, který nám pomůže při zkoumání sebe samých. Mohou být obzvláště nápomocné nováčkům. 

Projevy popírání: 

Spoluzávislí lidé často: 

 • mají potíže s identifikováním vlastních pocitů, 
 • minimalizují, zkreslují nebo popírají, jak se opravdu cítí, 
 • vnímají sami sebe jako zcela nesobecké a oddané dobru druhých, 
 • postrádají schopnost vycítit pocity a potřeby druhých, 
 • všímají si na druhých hlavně jejich negativních rysů, 
 • myslí si, že se o sebe mohou postarat bez jakékoliv pomoci od někoho jiného, 
 • maskují svou bolest různými způsoby za užití hněvu, humoru nebo izolace, vyjadřují negativitu nebo agresi nepřímo nebo pasivně, 
 • nedokážou rozeznat nedostupnost lidí, kteří je přitahují. 

Projevy nízké sebeúcty 

Spoluzávislí lidé často: 

 • obtížně činí rozhodnutí, 
 • posuzují své myšlenky, slova i skutky velmi tvrdě, jako by nikdy nebyly dost dobré, 
 • jsou vyvedeni z míry, když mají přijmout ocenění, chválu či dárky, 
 • cení si schválení svých myšlenek, pocitů nebo chování více od druhých než od sebe samých, 
 • nevnímají sami sebe jako cennou osobu hodnou lásky, 
 • vyhledávají uznání a pochvalu k překonání jejich vlastních pocitů méněcennosti, 
 • mají obtíže s přiznáním si, že udělali chybu, potřebují být viděni v očích druhých tak, že činí správně, a mohou dokonce lhát, aby vypadali dobře před ostatními, 
 • mají problémy rozeznat a požádat o to, co opravdu potřebují a chtějí, 
 • vnímají sami sebe jako lepší či nadřazené druhým, 
 • hledají u ostatních svůj pocit bezpečí, 
 • mají obtíže se započetím či dokončením úkolů či plněním lhůt, 
 • mají problémy s nastavením zdravých hranic a priorit. 

Projevy přizpůsobování 

Spoluzávislí lidé často: 

 • slevují z vlastních hodnot a mravní integrity, aby zabránili odmítnutí druhými a vyvarovali se jejich hněvu, 
 • jsou velmi citliví k pocitům druhých a přejímají tytéž pocity, 
 • jsou extrémně loajální a setrvávají v situacích pro ně škodlivých příliš dlouho, 
 • více si cení mínění a pocitů druhých a příliš se bojí vyjádřit vlastní odlišné názory nebo pocity, 
 • odsunují stranou osobní zájmy a koníčky, aby udělali to, co chtějí druzí, 
 • přijímají sex jako náhražku lásky, 
 • dělají rozhodnutí bez ohledu na jejich následky, 
 • vzdají se své pravdy, aby dosáhli přijetí od druhých nebo se vyhnuli změně. 

Projevy kontroly 

Spoluzávislí lidé často: 

 • věří, že většina ostatních lidí není schopná se sama o sebe postarat, 
 • snaží se přesvědčit druhé, co by si měli myslet, co by měli cítit nebo dělat, 
 • nabízejí rady a směrnice jednání, aniž by o to byli žádáni, 
 • cítí se mrzutí a ukřivdění, když druzí odmítnou jejich nabídku pomoci nebo radu, 
 • zahrnují dárky a laskavostmi lidi, které chtějí ovlivnit, 
 • používají sexu, aby získali uznání a přijetí, 
 • musejí se cítit potřební, aby mohli mít vztahy s druhými, 
 • požadují naplnění vlastních potřeb od ostatních, 
 • užívají vinu a zahanbení k emocionálnímu vykořisťování druhých, 
 • odmítají spolupráci, kompromisy nebo vyjednávání, 
 • zaujmou postoj lhostejnosti, bezmocnosti, autority nebo hněvu k manipulaci výsledné situace, 
 • používají žargon programu uzdravení k pokusům o kontrolu chování druhých, 
 • předstírají souhlas s druhými, aby dosáhli toho, co chtějí. 

Projevy vyhýbání 

Spoluzávislí lidé často: 

 • jednají takovým způsobem, který vyvolává u ostatních odmítnutí, zostuzení nebo vyjádření hněvu vůči jim samotným, 
 • tvrdě soudí, co si ostatní myslí, říkají nebo dělají, 
 • vyhýbají se emocionální, fyzické nebo sexuální blízkosti, aby si udrželi od druhých odstup, 
 • používají nepřímé nebo vyhýbavé způsoby komunikace, aby se vyhnuli konfliktu či konfrontaci, 
 • snižují svou schopnost mít zdravé vztahy tím, že odmítají používat nástroje pro zotavení, 
 • popírají své pocity nebo potřeby, aby se vyhnuli pocitům zranitelnosti, 
 • získávají si k sobě druhé, ale jakmile jsou příliš blízko, začnou je od sebe odpuzovat, 
 • odmítají se vzdát zatvrzelosti vlastní vůle, aby se vyhnuli odevzdání se moci vyšší, než je jejich vlastní, 
 • věří, že ukázat své emoce je znakem slabosti.

Úplnou verzi v anglickém jazyce naleznete na Co-Depenents Anonymous World CoDA